Algemene Voorwaarden Okay Media

K. Meijer h.o.d.n. Okay Media h.o.d.n. Okay Studios (hierna: Okay Media) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71522379 en is gevestigd aan van Houtenstraat 36 (7204J W) te Zutphen.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
Okay Media.
3. Diensten: De Diensten die Okay Media aanbiedt, zijn het creëren, filmen, monteren en bewerken
van fotografische – en filmwerken, zoals onder andere maar niet beperkt tot bedrijfsfilms,
promotiemateriaal en aftermovies. Tevens biedt Okay Media audio services aan, zoals het
produceren van muziek, audio mastering, sounddesign en voice-overs en dergelijke.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die han delt in de uitoefening van beroep of
bedrijf die Okay Media heeft aangesteld, projecten aan Okay Media heeft verleend voor Diensten
die door Okay Media worden uitgevoerd, of waaraan Okay Media een voorstel op grond van een
Overeenkomst heeft gedaan.
5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Okay
Media, alsmede voorstellen van Okay Media voor Diensten die door Okay Media aan
Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn
geaccepteerd en uitgevoerd door Okay Media waarmee deze algemene voorwaarden een
onverbrekelijk geheel vormen.
6. Okay Media: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Okay Media, elke
Overeenkomst tussen Okay Media en Opdrachtgever en op elke dienst die door Okay Media wordt
aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Okay Media aan
Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Okay Media
is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand,
en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, hen/hun en die/diens, indien en voor zover van
toepassing.
10. In het geval Okay Media niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft
zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te
vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Okay Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is , wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Okay Media is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Okay Media het recht een Overeenkomst met
een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Okay Media gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende
gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te
maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn
voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Okay Media zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Okay Media nimmer tot (op)levering van een deel van de
in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs .

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q.
Overeenkomst van Okay Media heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven
op het Aanbod per e- mail, dan wel door op een link te klikken in de offerte van Okay Media.
2. Na goedkeuring van een offerte kan een opdracht niet meer geannuleerd worden. De offerte is 30
dagen geldig.
3. Okay Media is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen
rechten ontlenen.
4. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Okay Media worden
bevestigd aan Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Okay Media wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever
aan Okay Media wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met
Okay Media is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Okay Media een Overeenkomst is (af)gesloten, is de
duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door
partijen overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Okay Media kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij
schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar
verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder
worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet
voor zover Okay Media ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of
prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de
overeengekomen kosten verschuldigd. Alle pakketkortingen komen te vervallen.
5. Indien de Opdrachtgever meer dan twee maanden geen terugkoppeling geeft aan Okay Media,
mag Okay Media een eind factuur versturen en de opdracht annuleren.
6. Bij een annulering van een geboekte draaidag binnen 48 uur, kan er een nieuwe draaidag ingeplant
worden. Okay Media is gerechtigd eventuele productiekosten in rekening te brengen. Indien er
sprake is van een draaidag waarbij geen derde partijen bij betrokken zijn, kan in overleg, kosteloos
worden geannuleerd.
7. Zowel Opdrachtgever als Okay Media kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in
surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming
eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Okay Media
nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
8. De Overeenkomst dient binnen 6 maanden te worden voltooid, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij gebreke hiervan, zal Okay Media de Overeenkomst ontbinden.
Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Okay Media zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Okay Media
staat voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd
op basis van een inspanningsverbintenis , tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Okay
Media uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van
Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Okay Media de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang
en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten
behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de
uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Okay
Media aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Okay Media heeft het recht haar
dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of
onvolledig blijkt te zijn.
4. Opdrachtgever dient expliciet te benoemen wanneer een productie op TV wordt gepubliceerd.
5. Bij de uitvoering van de Diensten is Okay Media niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen
van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen
Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Okay
Media, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te
vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6. Okay Media is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te
schakelen.
7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereist, houdt Okay Media Opdrachtgever
tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele
vastgestelde planning. Nimmer is Okay Media aansprakelijk voor het bijstellen van de planning.
Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld
Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft
aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen
door Okay Media of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Okay Media recht op een redelijke verlenging
van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een
oorzaak zoals hierboven genoemd, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9. Voordat Okay Media aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever dient Okay Media of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van
belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor de
Opdrachtgever aandacht wenst. Bij voorkeur geschiedt dit schriftelijk.
10. Het creëren van visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien
Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Okay Media die hanteert, houdt dit ook in dat
Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Okay Media hanteert. Okay Media heeft
het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door
Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
11. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Okay Media genoodzaakt is
aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de
bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en
ander geschiedt op basis van nacalculatie. Okay Media zal Opdrachtgever hier tijdig van op de
hoogte stellen. Alvorens dergelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dient de
Opdrachtgever toestemming te geven.
12. Okay Media kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de
uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe
factoren naar inzicht van Okay Media een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de
weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of
vertraging ten gevolge van een overmachtsituatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid
van Okay Media en geven klant geen recht op schadevergoeding.
13. Al het door Okay Media opgenomen filmmateriaal wordt in beginsel bewaard voor een termijn van
3 maanden. Na afloop van deze termijn zal Okay Media dit filmmateriaal vernietigen, tenzij anders
overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog filmmateriaal wenst in te zien, dient
zij hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is Okay Media gerechtigd een
aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
14. Okay Media vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte
documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties . Schade en/of vertraging
als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media expliciet voor alle (gevolg)schade
als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
15. Indien Okay Media problemen ervaart met de apparatuur en/of SD-kaart, XQD kaart, CF-Express
kaarten of andere geheugen kaarten, dan zal Okay Media kosteloos een nieuwe video opnemen.
16. Indien Okay Media een specifieke shot nodig heeft en deze is vergeten te filmen, dan wel niet
binnen het budget past, kan Okay Media gebruik maken van stockbeelden waarbij de licentie op
naam van Okay Media komt te staan. Indien Opdrachtgever de videorechten wensen af te kopen,
dan dient Opdrachtgever de rechten zelf apart te registreren op haar/zijn eigen naam.
17. Indien Opdrachtgever een filmshoot in twee verschillende periodes wenst, is voorgaande slechts
mogelijk indien Opdrachtgever de factuur volledig heeft betaald. Het tweede deel dient binnen 6
maanden uitgevoerd te worden. Indien Opdrachtgever het tweede deel niet binnen 6 maanden
boekt, dan vervalt het recht hierop, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – (Op)Levering
1. Alle door Okay Media opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij
expliciet anders door Okay Media bij Overeenkomst bepaald. Okay Media zal de te ontwikkelen
werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van
Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de
aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld
Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Okay Media of er door
andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is
ontstaan, heeft Okay Media recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Nadat het werk door Okay Media is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 2 kosteloze
feedback-/aanpassingsrondes, mits een wijziging binnen 14 dagen is aangegeven aan Okay Media.
Het door Okay Media geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van
Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft
op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij
Overeenkomst hebben vastgelegd conform het overeengekomen uurtarief.
3. Alvorens aanvang wordt gemaakt met de montagewerkzaamheden en nadat de film shoot is
gedaan, ontvangt Opdrachtgever een muzieklink waarop Opdrachtgever akkoord kan geven. Het is
niet mogelijk om tijdens de feedback-/ aanpassingsronde de muziek te veranderen. Alle
wijzigingen die afwijken van het filmscript of muziekkeuze worden in rekening gebracht conform
ons uurtarief van €75,- exclusief BTW.
4. Feedback op versie 1 (V1) van de video dient binnen 14 dagen te worden ingediend. Feedback op
versie 2 (V2) dient binnen 7 dagen te worden ingediend. Indien deze termijnen niet haalbaar zijn,
zal de klant worden ingepland op de eerstvolgende beschikbare gelegenheid. Aan de deadlines
kunnen geen rechten worden ontleend.
5. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring en/of een
kwaliteitscheck dient te geven, is Okay Media gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst
c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft
gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe
opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde
niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als
opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase
te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.
6. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen
expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan
Opdrachtgever geleverd. Indien partijen overeenkomen dat de bronbestanden worden
overgedragen aan Opdrachtgever is Okay Media gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te
sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever.
7. Okay Media spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren,
voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, wordt de
opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
8. Opdrachtgever heeft twee keer de mogelijkheid om het script te wijzigen. Indien Opdrachtgever
het script nogmaals wenst te wijzigen, is Okay Media gerechtigd de kosten conform het
overeengekomen uurtarief in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8 – Voice-over en muziekrechten
1. Indien overeengekomen kan gebruikgemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of
overige audio. Partijen moeten nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden.
Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af
te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare
organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de
betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Okay Media is
niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van
muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen.
3. Okay Media zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de
vergoeding van de muziekrechten.
4. Indien Okay Media door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een
vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Okay Media deze kosten volledig in
rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve
lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal Okay Media deze kosten, alsmede haar
eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van
beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan Okay Media ter hoogte van 500,- euro per
overtreding.

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Okay Media verzochte informatie alsmede relevante bijlagen
en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in
de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Okay Media niet in staat is een
volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van
een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Okay Media is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte
informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als
deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Okay Media verantwoordelijk voor de juistheid
en volledigheid van de informatie die door Okay Media voor derden is samengesteld en/of aan
derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Okay Media kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om
aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Okay Media gerechtigd om haar werkzaamheden
op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van
enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde
omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging
bekend is geworden, kenbaar te maken aan Okay Media.

Artikel 10 – Adviezen
1. Okay Media kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp,
rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De
inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Okay Media de op haar
rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid
of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Okay Media verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als
bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Okay Media verplicht om door haar verstrekte voorstellen
te beoordelen. Indien Okay Media wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat
Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Okay Media gedaan voorstel, is
Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals
vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is
van externe factoren die de rapportages en adviezen van Okay Media kunnen beïnvloeden, zoals
de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van
Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige
en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Okay Media schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden
alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en
prioriteiten waarvoor de Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het
gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze
aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Okay Media
is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor
een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Okay Media, Okay
Media een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in
redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
3. Indien Okay Media meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de
offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker
omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of
behoorde te zijn, is Okay Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Okay Media Opdrachtgever
informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende
werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde
kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de
werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten
van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.

Artikel 12 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle
prijzen zijn in beginsel exclusief productiekosten, ondertiteling, voice-overs, deelmontage, extra
filmkopieën en locatiekosten en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten, tenzij anders
overeengekomen. Dergelijke kosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van
nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.
2. De betaling dient binnen 15 dagen te worden voldaan.
3. Opdrachten die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever
uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens als toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de
offerte en/of Overeenkomst.
4. Okay Media voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
5. Indien schriftelijk overeengekomen, worden de reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met
reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.
6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door
Okay Media zijn ingezet, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Deelname aan een brainstormsessie wordt beschouwd als een betaalde dienst en niet als een
kosteloze service. Zelfs als de klant na de sessie besluit de opdracht te annuleren, blijft deze
verplichting van kracht.
8. De aanvang van het video-productieproces, inclusief het conceptuele werk, vindt plaats nadat de
aanbetaling is voldaan. Na goedkeuring van het scenario wordt de opnamedag gepland.
9. Betaling geschiedt in beginsel in twee termijnen. Opdrachtgever dient een aanbetaling van 75%
binnen 7 dagen te voldoen alvorens Okay Media begint met de uitvoering van de Overeenkomst,
tenzij anders is overeengekomen. Het resterende 25% dient na oplevering te worden voldaan. Na
het online opleveren van de eerste video versie zal het restant van de factuur voldaan moeten
worden.
10. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Okay Media
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de
Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3
maanden
12. Okay Media is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de
geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts
mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
13. Opdrachtgever dient deze kosten ineens , zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn binnen 1 dag zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar
gemaakte rekeningnummer en gegevens van Okay Media.
14. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meer
overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

Artikel 13 – Incassobeleid
1. Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7
dagen na de factuur/incasso-opdracht de opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf
het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is , zal Okay Media zonder nadere
ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot
algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
van 1 juli 2012.
3. Indien Okay Media meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Okay Media gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts
conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Okay Media de betrokkene
hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie
kunnen per e-mail gesteld worden aan info@okaymedia.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking
van een dienst van Okay Media verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de
inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden.
In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Okay Media tegen elke (rechts)vordering welke verband
houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Okay Media op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie,
zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat,
gelet op de s tand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden
kosten, niet onredelijk is .
4. Okay Media kan niet verzekeren dat individuen niet herkenbaar in de video zullen verschijnen. Dit
is een risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
1. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van
Opdrachtgever gecreëerde films en overige visuele werken, komen voor rekening en risico van
Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Okay Media worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
1. Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft Okay Media het recht geleverde producten en
diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.
Hiervoor brengt Okay Media € 75,- afsluitkosten in rekening. De video is niet meer online op het
internet. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de
buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan het
incassobureau. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Okay Media gegronde
reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Okay Media is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond
aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Okay Media is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van
het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om
Okay Media te vergoeden voor elk financieel verlies dat Okay Media lijdt als gevolg van het in
gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht
1. Okay Media is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in
dat geval door de Opdrachtgever worden betaald. Okay Media is niet verplicht om Opdrachtgever
te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
3. Onder overmacht aan de zijde van Okay Media wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt
tot:
(i) overmacht van toeleveranciers van Okay Media,
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever
of diens derden aan Okay Media zijn voorgeschreven of
aanbevolen,
(iii) gebrekkigheid van programmatuur
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatie faciliteiten, back-up
systemen
(vi) ziekte van werknemers van Okay Media of door haar ingeschakelde adviseurs,
(vii) weersomstandigheden en
(viiI) overige situaties die naar het oordeel van Okay Media buiten haar invloedssfeer vallen die de
nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
4. Indien Okay Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een
tekortkoming van Okay Media alleen geacht te bestaan indien Okay Media dit resultaat bij het
aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Okay Media, is Okay Media uitsluitend
gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Okay Media binnen 14
dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Okay Media deze
tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling
dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige omschrijving/onderbouwing van de
tekortkoming, zodat Okay Media in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Okay Media leidt tot aansprakelijkheid van Okay Media, is
die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt
gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij
de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Okay Media.
Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van
directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en
de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is voorts
verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per
aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
4. Okay Media sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Okay Media is niet
aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies , gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, rente schade
en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek
ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit
door Okay Media geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade
uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Okay Media.
6. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Okay Media, en deze
schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens
medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden
schade van Okay Media.
7. Okay Media is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele
verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte
betekenis in een door Okay Media (op)geleverde werk.
8. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen
locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de film werkzaamheden,
doch op de filmdag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de
Overeenkomst, is Okay Media gerechtigd de film werkzaamheden op te schorten en van
Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of
vertraging ten gevolge van de voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
9. Enige door Okay Media opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of
onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Okay Media.
10. De inhoud van het opgeleverde advies van Okay Media is niet bindend en slechts adviserend van
aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin
genoemde adviezen van Okay Media opvolgt. Alle gevolgen die voortvloeien uit de opvolging van
het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om
haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Okay Media. Okay
Media is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is .
11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Okay Media nimmer
aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde
alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever
ingeschakelde derde in Okay Media haar eigen advies.
12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en
wensen met betrekking tot de opdracht. Okay Media sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit
voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Okay Media geleverde Diensten.
13. Okay Media staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens Okay Media verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Okay Media vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Okay Media binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar
aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de
aansprakelijkheid van Okay Media.
15. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Okay Media vervalt in elk geval na verloop
van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.
16. Okay Media is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onbevoegd
handelen van de Opdrachtgever.
17. Okay Media kan niet aansprakelijk gesteld worden wegens technische onmacht.
18. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk voor de Opdrachtgever, natuurlijke of
rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik,
evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. Indien de overeenkomst
wordt aangegaan door meerdere opdrachtgevers, zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden.
Bij het niet voldoen c.q./ tijdig bijschrijven door of bij Okay Media wordt er € 15,-
administratiekosten per openstaande factuur in rekening gebracht, boven op het nog uitstaande
bedrag.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Okay Media heeft en behoudt het Copyright op de concepten. De Opdrachtgever is niet gerechtigd
de concepten uit te voeren of uit te laten voeren door derden.
2. Okay Media en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de
opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het
om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende
informatie reeds openbaar/algemeen bekend is , de informatie niet vertrouwelijk is en/of de
informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Okay Media bekendgemaakt is
en/of op andere wijze door Okay Media is verkregen.
3. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Okay Media opgestelde adviezen, rapportages ,
ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet
bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Okay Media
steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door
Opdrachtgever verstrekt.
4. Indien Okay Media op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
verstrekken en Okay Media zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Okay Media niet
gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de
Overeenkomst.
5. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door Okay Media aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke
toestemming van Okay Media vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is
overeengekomen. Opdrachtgever zal Okay Media vrijwaren voor alle aanspraken van derden als
gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van
Okay Media is verspreid.
6. De geheimhoudingsverplichting leggen Okay Media en Opdrachtgever ook de door hen in te
schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Okay Media, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet
beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Okay
Media en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Okay
Media worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Okay Media gerechtigd hiervoor een aparte
Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van
Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens
zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteursrechten van Okay Media rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Okay Media. Indien Opdrachtgever
wijzigingen wenst aan te brengen in door Okay Media opgeleverde zaken, dient Okay Media
expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Okay Media rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
Overeenkomst.
5. Okay Media behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde
werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de
materialen te verwijderen of te wijzigen.
6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet
overgedragen aan Okay Media, tenzij anders overeengekomen.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met het materiaal van Okay Media nieuw materiaal te
ontwikkelen.
8. Het is Okay Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het
filmwerk. Indien Okay Media door middel van technische bescherming de materialen heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9. Okay Media heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het
opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social media kanalen ten behoeve van reclameen promotiedoeleinden. Indien Opdrachtgever de rechten heeft afgekocht, heeft Opdrachtgever
het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar
dient te maken.
10. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door Okay Media geproduceerde filmwerken
te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan Okay Media zijn voldaan.
11. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op
de IE-rechten voordoet.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Okay
Media verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden
heeft verkregen en welke aan Okay Media zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de
Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste,
betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem
ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever,
gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens,
informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of
het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de
vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van
Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Okay Media
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Okay Media is niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt aan producten die zijn
opgestuurd tijdens de verzending of de oefenronde, wegens het verstrekken van onvoldoende
informatie door de Opdrachtgever.

Artikel 22 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Okay Media of anderszins klachten heeft
over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@
okaymedia.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Okay Media
de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Okay Media zal zo spoedig mogelijk inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 24 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Okay Media en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Okay Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan
op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Okay Media en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie
Zutphen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.